สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

สรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีเหลือง10101030 ดูรายชื่อ
2 สีม่วง771529 ดูรายชื่อ
3 สีแดง881228 ดูรายชื่อ
4 สีฟ้า671528 ดูรายชื่อ
5 สีเขียว761326 ดูรายชื่อ

รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนัทธพงษ์  ไชยแสง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
2 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกียรติศักดิ์  บัญญัติ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
3 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภัทรพล  กำจร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
4 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีระพงษ์  ยาศรี สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
5 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทศพร  หล้าสงค์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
6 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลหญิง ประเภทรวม ม.ต้น และ ม.ปลาย น.ส.ดรุณี  สีแดด สีม่วง ชนะเลิศ
7 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลหญิง ประเภทรวม ม.ต้น และ ม.ปลาย น.ส.เสาวลักษณ์  ภักดี สีม่วง ชนะเลิศ
8 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภัทรพล  กำจร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
9 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีระพงษ์  ยาศรี สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
10 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายทศพร  หล้าสงค์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
11 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนัทธพงษ์  ไชยแสง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
12 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกียรติศักดิ์  บัญญัติ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
13 ฟุตซอล ฟุตซอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ดรุณี  สีแดด สีม่วง ชนะเลิศ
14 ฟุตซอล ฟุตซอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.เสาวลักษณ์  ภักดี สีม่วง ชนะเลิศ
15 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรณ์ดนัย  เพ็งปอภาร สีม่วง ชนะเลิศ
16 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สรยุทธ  บัวส่อง สีม่วง ชนะเลิศ
17 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ฐิติศักดิ์  แซ่ลิ่ม สีม่วง ชนะเลิศ
18 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภานุวัฒน์  นาหัวนิล สีม่วง ชนะเลิศ
19 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พชรพล  เหลือผล สีม่วง ชนะเลิศ
20 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีระเดช  ตวนบุตร สีม่วง ชนะเลิศ
21 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนาคิม  นิยม สีม่วง ชนะเลิศ
22 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพิทักษ์  สีปัญหา สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
23 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเนติธร  ผาพิมูล สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
24 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปิยวัฒน์  นิลกิจ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
25 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ช.ธีระเดช  ตวนบุตร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
26 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธันย์ธำรง  บำรุง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
27 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ช.กรณ์ดนัย  เพ็งปอภาร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
28 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนวัฒน์  อภิเนตร สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
29 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ช.สรยุทธ  บัวส่อง สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
30 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ช.ฐิติศักดิ์  แซ่ลิ่ม สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
31 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศตวุฒิ  พึ่งพบ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
32 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวีระศักดิ์  วรรณะ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
33 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ช.ภานุวัฒน์  นาหัวนิล สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1
34 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.วชิราภรณ์  อ่อนโส สีม่วง ชนะเลิศ
35 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.สุภนิดา  เป้งทอง สีม่วง ชนะเลิศ
36 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชนิสรา  เกษกุล สีม่วง ชนะเลิศ
37 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ภัทราพร  พิมพ์จันทร์ สีม่วง ชนะเลิศ
38 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ตาริกา  วิลาสคัมภีร์ สีม่วง ชนะเลิศ
39 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปรรัตน์  บุญชู สีม่วง ชนะเลิศ
40 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.นฤมล  เจริญชัย สีม่วง ชนะเลิศ
41 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ธัญณิชา  ธนินทรวรกุล สีม่วง ชนะเลิศ
42 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ธนพร  ไทยน้อย สีม่วง ชนะเลิศ
43 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.กานต์ชนก  คำศรี สีม่วง ชนะเลิศ
44 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.อภิชญา  เกลี้ยงพร้อม สีม่วง ชนะเลิศ
45 กีฬาไทย ชักกะเย่อ ประเภททีมผสม นายวรพล  ปานขาว สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
46 กีฬาไทย ชักกะเย่อ ประเภททีมผสม นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
47 กีฬาไทย กอล์ฟคนจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ สีม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2
48 กีฬาไทย วิ่งกระสอบ ประเภททีมผสม นายวรพล  ปานขาว สีม่วง ชนะเลิศ
49 กีฬาไทย วิ่งกระสอบ ประเภททีมผสม นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ สีม่วง ชนะเลิศ
50 กีฬาไทย กินวิบาก ประเภททีมชาย นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ สีม่วง ชนะเลิศ
51 ขบวนพาเหรด ประกวดขบวนพาเหรด นายวรพล  ปานขาว สีม่วง ชนะเลิศ
52 ขบวนพาเหรด ประกวดขบวนพาเหรด นายพลกฤษ  สิมนาม สีม่วง ชนะเลิศ
53 ขบวนพาเหรด ประกวดขบวนพาเหรด นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ สีม่วง ชนะเลิศ
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003